Vad är Kosternämnden

Kosternämnden har tillkommit på begäran av politikerna i Strömstad tillsammans med Örådet på Koster. Vi har genom Kosternämnden skapat ett partipolitiskt obundet forum, där vi öbor på ett parlamentariskt vedertaget sätt kan uttrycka en majoritetsuppfattning i viktiga frågor. Röstberättigade personer är alla mantalsskrivna kosterbor fyllda 16 år. I slutna val avger Kosterborna sina röster på de personer som man vill skall representera dom i nämnden. Det är alltså samma system som tillämpas när man väljer till riksdag, kommunfullmäktige eller regionstyrelse.

Gensvaret från politikerna i Strömstad har varit positivt och kommunstyrelsen har uttryckt stor tillfredställelse med nämndens tillkomst. De ser hur nämnden, på ett parlamentariskt vedertaget sätt, för fram vad majoriteten av Kosterborna tycker i olika frågor. Därigenom blir det också tydligt för kommunstyrelsen hur den skall ställa sig i för oss avgörande beslut.

Behövs då samhällsförening, företagarförening, sportklubb, hembygdsförening, hamnförening, vägförening, etc eller de politiskt valda Kosterbor som sitter i kommunfullmäktige eller i olika kommunala politiskt valda nämnder? Jovisst behövs de. Det är snarare tvärtom. Utan deras engagemang skulle Kosternämnden inte kunna föra fram och understryka betydelsen av de olika förslag som arbetats fram.

Nämndens uppgift är nämligen inte att själv driva frågor utan att stärka föreningars och enskilda personers arbete. När de vill ha stöd för en åsikt eller ett förslag, kan de vända sig till Kosternämnden. Nämndens uppgift blir då att undersöka och skaffa sig en uppfattning om huruvida de olika förslag som förs fram av föreningar eller enskilda verkligen representerar en majoritetsuppfattning. Det görs bland annat genom de Örådsmöten som hålls minst två gånger per år och som alla på Koster kan deltaga i. Denna uppfattning skall nämnden sedan föra fram till kommunen eller annan berörd myndighet.

I många frågor som de lokala föreningarna eller de förtroendevalda arbetar med behövs inte Kosternämndens stöd. I andra frågor, som t ex förbindelsen mellan Nord- och Sydkoster, har nämnden inte bara behövt arbeta mycket aktivt för att klargöra en majoritetsuppfattning, utan vi har också deltagit i ett direkt planeringsarbete i samarbete med kommunen och regionen. Utan nämndens engagemang och ideella arbetsinsatser hade kommunen inte kunnat fatta de positiva beslut, som har lett till att förbindelsen nu finns. Ett annat projekt som Kosternämnden aktivt arbetat med är bildandet av Sveriges första marina nationalpark Kosterhavets Nationalpark som invigdes 2009.

Val till Kosternämnden genomfördes första gången i maj 2000. För att nämndens arbete skall ha en mening måste mer än 50% av oss röstberättigade kosterbor avge vår röst. Valdeltagandet i Kosternämndensvalet den 17 september 2006 var 70%. Koster står inför mycket stora utmaningar som kräver allas engagemang – om vi skall överleva som helårssamhälle. Vi är övertygade om att vi kosterbor tillsammans och i samarbete med myndigheterna kan skapa förutsättning för en positiv framtid på Koster.

En bra framtid för Koster kräver ett starkt samhälle. Varje öbo behövs i det arbetet. Med Kosternämnden har det skapats en möjlighet att rösta fram de personer vi vill skall representera oss i de för Koster helt speciella frågorna. Ett stort valdeltagande till Kosternämnden är en förutsättning för att demokratin upprätthålls dvs att majoriteten av öbornas uppfattning förs fram till kommunstyrelsen.

Kosternämndens ledamöter

Stadgar för arbetssätt och bemyndigande för Kosternämnden

§1 Nämndens namn är Kosternämnden.

§2 Nämndens säte är Kosteröarna, Strömstads kommun.

§3 Nämnden skall verka partipolitiskt obundet. Nämnden får heller inte vara kopplad till någon organisation eller förening. Nämnden arbetar ideellt.

§4 Medlemskap i nämnden sker genom allmänna val. Nämndens ledamöter skall vara röstberättigade och nio till antalet. De som har flest röster vinner medlemskap i nämnden. Skulle någon tacka nej går möjligheten vidare till den med flest röster av de kvarvarande. Den med flest röster bör vara ordförande men om denne tackar nej skall nämnden själv utse sin ordförande. För att vara röstberättigad krävs att vederbörande har fyllt 16 år och är mantalsskriven på Koster.

§5 Valet till nämnden skall ske vid samma tillfälle som kommunalvalen.

§6 Nämndens syfte är

  • att bilda sig en uppfattning om majoritetens vilja i viktiga frågor, med betydelse för Kosters framtid och att efter förankring hos kosterborna t ex genom allmänt möte framföra detta till berörd instans,
  • att vara ett stöd för de föreningar som gentemot myndigheter och andra har svårt att hävda sin legitimitet,
  • att på uppmaning medla och försöka ena när någon fråga skulle vara av det slaget att olika uppfattningar finns och grupperingar bildats.


§7 Nämnden skall arbeta på begäran av enskilda kosterbor, lokala föreningar eller liknande organisationer. Likaså skall nämnden på uppdrag av kommunen eller annan myndighet förmedla deras budskap till kosterbor, lokala föreningar och organisationer.

§8 Nämnden är beslutande då fler än sex ledamöter är närvarande. Enhälliga beslut bör eftersträvas men i frågor där det råder olika uppfattning bland ledamöterna, där beslut måste fattas, skall sluten omröstning ske. För att frågan skall avgöras krävs att fem lika röster avgivits.

§9 Nämnden har att upplösa sig själv när valdeltagandet två val i sträck är mindre än 50% av de röstberättigade.